ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Makroker-Plusz Kft. általános szerződési feltétele

Szerződés nyelve:
Jelen általános szerződési feltételek nyelve magyar

Szerződés formája:
Jelen általános szerződési feltételek hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Árak
Az áraink forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.
Fenntartjuk annak jogát, hogy a webshopban és a boltjainkba alkalmazott áraink eltérhetnek egymástól. Lehetnek csak a webshopra meghirdetett akciók, amik csak online rendelés esetén érvényesek.

Üdvözöljük honlapunkon!

Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével a felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!
Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a http://gepeszshop.hu weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő általi használatának feltételeit, valamint a honlap használatához szükséges alapvető technikai tájékoztatást. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
Weboldalunkon a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Impresszum:

Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai
Név: Makroker-Plusz Kft.
Székhely: 5700 Gyula, Kossuth tér 10.
Levelezési cím: 5700 Gyula, Kossuth tér 10.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 04-09-005435
Adószám: 12761221-2-04
Telefonszám: 00 (36) 66 463 635
Webshop ügyfélszolgálat: +36 20 6-669-669
E-mail: info@makroker.hu
Honlap:
http://gepeszshop.hu


Átvételi pont:

Gyula, Kossuth tér 10. (H-P: 8.00-17.00 Szo: 8.00-12.00)

Tárhely szolgáltató adatai: Onlinex Solutions Kft.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 6. A.  / fszt. 1.

Weboldal elérhetősége és rendelési lehetőség: 0-24

Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A felek (eladó és vevő) között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a felhasználót és az eladót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Az ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult és köteles megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.
A felhasználó a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A http://gepeszshop.hu oldalon keresztül történő vásárlással a felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a felhasználó és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A vásárló a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Telefon: 00 (36) 66/463-635
 • Webshop ügyfélszolgálat: +36 20 6-669-669
 • Internet cím: http://makroker.hu
 • E-mail: info@makroker.hu

A Makroker Plusz Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu


Panasszal fordulhatnak még a Budapest Békéltető Testülethez is az alábbi elérhetőségeken

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
http://bekeltet.hu/kerelem/


vagy az on-line vitarendezési platformon keresztül:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja, vagy megküldi e-mail-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén. Amennyiben az Eladó és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.
A 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet  alpján fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány közigazgatási hatósági ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát, a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalát, a Pest Megyei Kormányhivatalt, valamint a fogyasztóvédelemért felelős minisztert jelöli ki. A vállalkozás székhelye, telephelye alapján az illetékes hatóság a Békés Megyei Kormányhivatal.
A fogyasztóvédelmi ügyekben - a vállalkozás székhelye alapján a - Békés Megyei Kormányhivatal jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.
Tájékoztatjuk, hogy a megrendelő velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a megrendelő fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy a megrendelő jogosult a megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. Az Eladó köteles a Fogyasztó által választott békéltető testület eljárásában részt venni.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

  a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
  b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
  c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
  d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
  e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
  f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
  g) a testület döntésére irányuló indítványt,
  h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A helyileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt találhat:
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: http://www.bacsbekeltetes.hu/
Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform
A fogyasztók lehetősége van az Európai Bizottság által létrehozott honlapon regisztrálni, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy az internetes vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Ha felhasználó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon felhasználó és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerződés részleges érvénytelensége

Az Általános szerződési feltételek nem veszti érvényét, ha annak valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazni hivatott törvény, rendelet vagy szabályozás rendelkezései érvényesek. A szerződés további pontjai érvényben maradnak.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A http://gepeszshop.hu megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. A http://gepeszshop.hu oldal adattartalomról, rendszeres mentés készül így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon található tartalmat, megrendeléseket adatbázisban tároljuk.

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A http://gepeszshop.hu-n megrendelhető termékről, azok lényeges tulajdonságairól az egyes termékek részletes nézetében (termékoldalon) szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

Tájékoztató a honlap használatáról

Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

Weboldalon történő megrendelés menete

A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba, amit a terméklistában szereplő kosárba gombra kattintva tud megtenni. Ha szeretne további terméket vásárolni, válassza a „vásárlás folytatása” gombot. Ellenkező esetben, válassza a "kosár áttekintése és fizetés"-t. A jobb oldalon lévő gombokkal bármikor változtathat a darabszámokon és a kosár tartalmát is törölheti. Mennyiség megadását követően kattintson a mennyiség frissítése gombra (zöld pipa). Ekkor frissül a kosár tartalma.

Amennyiben összeállította a kosarát, jelentkezzen be vagy regisztráljon majd kattintson a „tovább” gombra. Ezután a következő mezőket szükséges kitölteni a vásárlás véglegesítéséhez. – Szállítási cím, Számlázási cím, - Szállítás módja, - Rendelés jóváhagyása; Amennyiben bakkártyás fizetést választott itt tudja megerősíteni bankkártyás fizetési szándékát.
Ezen a ponton lehetősége van egy rövid üzenetet írni az értékesítőnek.
Fontos, hogy ügyeljen adatai pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.
Ha a vásárlás előtt kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását a termékekhez mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatai a következők:

Ügyfélszolgálat: Makroker-Plusz Kft.
Ügyfélszolgálati iroda helye: 5700 Gyula, Kossuth tér 10.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (munkanapokon: 8.00-17.00)
Internet cím:
http://gepeszshop.hu-n
E-mail: info@gepeszshop.hu
Telefon: +36 20 6-669-669

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a számított 48 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

Ajánlattétel (A rendelés elküldése)

Amennyiben a megrendelő meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel a megrendelő által megrendelni kívánt termékeknek, valamint a megrendelő adatai helyesen és a valóságnak megfelelően szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva megrendelése elküldésre kerül az Eladó felé.
A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a megrendelő minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a felhasználó által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó megrendelés leadását követően automatikus visszaigazoló e-mailt kap. Az automatikus visszaigazolás nem minősül a rendelés elfogadásának. Az automatikus visszajelző e-mail a Felhasználó által kért ajánlat létrejöttét igazolja vissza. Ha a Felhasználó nem kapja meg 2 munkanapon belül az elfogadó visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.
Az ajánlatkérés feldolgozása és elfogadása nem automatikusan történik az Eladó részéről. A megrendelés elfogadásáról az Eladó külön, visszaigazoló e-mail küld a megrendelőnek.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat:

 • megrendelő adatait,
 • megrendelt termék(ek) nevét,
 • megrendelt termék(ek) árát,
 • a választott fizetési és szállítási módot,
 • a rendelés sorszámát,
 • valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

A felhasználónak bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására.

Fizetési módok

Utánvétel

Az utánvétel a megrendelt áru értékén túl nem von maga után további fizetendőt. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket utánvéttel, ha átvételekor ki tudja fizetni a csomag díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

Előre átutalás

Előre átutalásos fizetési mód esetében várja meg, amíg az értékesítő díjbekérőt küld önnek. A díjbekérő tartalmazza az átutalandó pontos összeget, a megrendelés számát, amit a hivatkozásban fel kell tüntetnie, és azt a bankszámlaszámot, amire az utalást teljesítenie kell. Az összeg megérkezését követően tudjuk önnek a fuvart megszervezni. Kérjük figyelembe venni, hogy a szállítási határidő vállalásunk az összeg beérkezését követően indul.

Bankkártya

Webáruházunkban lehetősége van internetes bankkártyás fizetésre. Erről részletesen tájékozódhat a következő menüpontokban:
Bankkártyás fizetési tájékoztató, Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről

Bankkártyás fizetés esetén a fizetés azonnal teljesül. Ha rendelt termékek raktáron vannak, akkor megkezdjük a szállítást.

Átvételi módok, átvételi díjak

Személyes átvétel  / Raklapos szállítás

A megrendelt termékeket személyesen átveheti a megrendelésében megjelölt átvételi ponton nyitvatartási időben. Személyes átvétel során a megrendelőt a vételáron felül nem terheli semmilyen többlet költség.
Bizonyos termékeket kizárólag raklapos szállítással tudunk kiszállítani. Ebben az esetben a szállítási költségről a termék adatlapján tájékozódhat.


Kiszállítást csak Magyarország területén belülre vállalunk.

Kiszállítás választásakor az áru szállítását cégünk saját gépjárművel, vagy futárszolgálattal végzi. Az áru átadásának helye a megadott szállítási címben szereplő ingatlan kapuja. Az áru behordásáról a megrendelőnek kell gondoskodnia. A Szolgáltató az ügyfélnek szállítási költséget számol fel, amennyiben a megrendelés alkalmával a vásárló a kiszállítást (kiszállítás opciót) választja. Ettől a Szolgáltató egyes esetekben eltekinthet és díjmentesen szállíthatja házhoz a terméket. A szállítási költséget a vevő a kosárban láthatja, a rendszer automatikusan kalkulálja. Az ügyfél a rendelés véglegesítésével a felszámolandó szállítási díjat elfogadja. A szállítás szállítmányozó cég igénybevételével, vagy különleges esetekben a szolgáltató saját szállítóeszközével történik.

Bizonyos termékek szállítását nem minden esetben tudjuk vállalni. Ilyenek:

 • törékeny áruk: fajansz, porcelán;
 • terjedelmes áruk: szálas csövek, 1,7m-nél magasabb termékek;
 • ömlesztett áruk (vízlágyító só zsákos kiszerelésben is, folyékony termékek (kannában is).
 • olyan esetekben, amikor a kiszállítás cégünk számára nem rentábilis, pl.: csak saját járművel lenne megoldható a szállítás, ami viszont túl nagy kitérővel, vagy további egyéb költséggel (behajtási díj, útdíj) járna.


Ilyen tétel megrendelése esetén a visszaigazoló levélben kitérünk arra, hogy mely tételeket nem tudjuk házhoz szállítani, és kérjük a rendelés megerősítését vagy elutasítását az így ismertetett feltételek mellett. A rendelés megerősítésére ilyen esetben is 2 napos határidőt tartunk fenn, és amennyiben nem kerül megerősítésre a rendelés, úgy azt érvénytelennek tekintjük.

Kérjük, amennyiben a csomagoláson sérülést lát, szíveskedjen azt a szállítónak jelezni és jegyzőkönyv felvételét kérni. Kérjük továbbá, hogy az esetleges minőségi, vagy mennyiségi problémák mielőbbi felderítése érdekében a vásárolt terméket lehetőség szerint szíveskedjen már az átvételkor ellenőrizni. Amennyiben a kiszállított áru mennyisége, vagy minősége nem felel meg a rendelésben foglaltaknak, szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket. Abban az esetben, ha a későbbiekben bárminemű mennyiségi, vagy minőségi kifogása akadna, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját.

A megrendelt terméket a futárszolgálat munkatársai munkanapokon 8 és 17 óra között szállítják ki, sikertelen kézbesítés esetében telefonon egyeztetnek. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (ha van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük! A számlát, nyugtát - és amennyiben a termékhez tartozik - a jótállási jegyet a csomag tartalmazza.

 

Teljesítés szerződéses határideje

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. A szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.


Jogfenntartás
Amennyiben a http://gepeszshop.hu oldalon szereplő egyes termékek gyártása megszűnik, vagy annak értékesítése szabályozáshoz kötött. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részteljesítésre kizárólag a felhasználóval történő egyeztetés után kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg (részteljesítés esetén részösszeg) az felhasználó részére. A visszautalás minden esetben a küldő bankszámlára kerül visszautalásra 5 munkanapon belül.

Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).
Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján
Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 • a terméknek,
 • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.
A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az eladónak az ÁFSZ-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása.
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen – és a honlapról is letölthető - nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre történő megküldéssel: 5700 Gyula, Kossuth tér. 10. / info@gepeszshop.hu

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett:

 

Cím:

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt,

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

  a) Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

  b) Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztókifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Fogyasztó esetleges költségei

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn az Eladó visszatérítési kötelezettsége.

Visszatartás

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel, portósan feladott küldeményeket az Eladónak nem áll módjában elfogadni.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

 • A termék visszaszolgáltatása az Eladónak
  Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
 • A termék visszaküldésének költségét a fogyasztó viseli.
 • A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni.

A fogyasztó anyagi felelőssége a visszaküldött termék értékcsökkenésével kapcsolatban

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges kipróbálást meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog?

 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
 • Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.
 • Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján, vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.
 • Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.
 • Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
 • Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel. Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából. Lakáscélú szolgáltatás kivételével, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.
 • A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.
Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.
A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint –A PTK 2013. évi V. törvény. XXIV. Fejezet Hibás teljesítés 2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági (3. PONT) igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
  Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a 10 000 Ft feletti termékek értékéhez kapcsolódóan a kötelező jótállás

1., a 2021. január 01. napján és azt követően vásárolt termékek vonatkozásában:

 1. 1 év, 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot nem meghaladó
 2. 2 év, 100 000 forintot meghaladó, de legfeljebb 250 000 forint
 3. 3 év, 250 000 forint eladási ár felett

melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának napja, vagy egyes termékek estében (pl. gázkazán) az üzembe helyezés napja. Ha ezt a fogyasztó a vásárlást követő hat hónapon túl teszi meg, akkor a jótállás kezdő időpontja a termék átadásának a napja lesz.

2., a 2020. december 31. napján és azt megelőzően vásárolt termékek vonatkozásában:

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Jótállás érvényesítésének feltételei

A Felhasználó nem minden esetben tudja érvényesíteni jótállási jogát. Ilyen eset lehet az alábbi kizáró okok valamelyikének bizonyított fennállása:

 • Nem rendeltetésszerű használat
 • Átalakítás
 • A beszerelést nem arra jogosult személy végzi
 • Számla/jótállási jegy szabálytalan javítása, módosítása
 • Nem szakszerű beszerelés,
 • Elemi kár, természeti csapás, egyéb mechanikai behatás okozta meghibásodás
 • Rongálás

A jótállási időszakon belül a Felhasználó bármikor élhet jótállási jogával, annak érvényesíthetősége viszont bizonyítás során dől el. A bizonyítás minden költsége az Eladót terheli.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosságban és a termék szavatosságban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jótállás kötelező esetei a
http://gepeszshop.hu weboldal termékkörét érintően:

 • Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, szivattyú;
 • gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
 • biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
 • az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.

Az fenti felsorolás csak tájékoztató jellegű, elsősorban az Eladó által kínált termékekre koncentrálva. A kötelező jótállás minden esetéről a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezik: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor

Technikai korlátok
A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Hatályba lépés
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020-12-18.